؛ یادداشت درمانگر

یادداشت درمانگر

یادداشتی در باب تمایل انسان به تخریب

✍? شایان متین – رواندرمانگر . اضطرابِ ساختن، همواره از اضطرابِ تخریب کردن بیشتر است. کودکان هنگام بازی با خونه‌سازی و لگوهایشان وقتی میخواهند چیزی …

 به راهنمایی نیاز دارید؟
اسکرول به بالا